Jaguar Rescue Center

Last week, we visited this animal rescue center here in Costa Rica. It was a unique experience compared to a typical zoo visit, as the exotic animals here live in their natural habitat, and this center aims to assist them in returning to it. However, it’s not always possible, so some animals remain in the center. If you’re planning a trip to Costa Rica or have an interest in wildlife, I highly recommend visiting in person or supporting their efforts with a small donation…

Minulý týden jsme tady na Kostarice navštívili tohle záchranné centrum pro zvířata. Byla to pro nás trochu jiná návštěva zoo, protože exotická zvířata zde žijí ve volné přírodě a tohle centrum se jim pouze snaží pomáhat, aby se do ní mohli zase vrátit. Samozřejmě, že ne ve všech případech je to možné a tak se stává, že některá zvířata zde přesto zůstanou. Pokud se plánujete vypravit na Kostariku nebo vás zajímají divoká zvířata, doporučuji navštívit je osobně nebo alespoň podpořit jejich fungování malým příspěvkem…

Tento článek obsahuje placenou propagaci. This article includes sponsored content.

Jak jsem již zmínila výše – vzhledem k tomu, že pocházím ze střední Evropy, nikdy jsem podobné záchranné centrum nenavštívila. Jaguar Rescue Center je možná menší, za to ale svými znalostmi a dosahem rozhodně patří mezi jedno z nejdůležitějších center na Kostarice celkově. Velmi jsme si užili prohlídku s dobrovolníkem Johnym, který nám prozradil zajímavé informace o všech zvířatech a fungování centra obecně. Nejvíc mě fascinuje hlavní cíl centra – vracet zvířata zpět do přírody. JGC vrací do přírody okolo 40% zvířat, která jím projdou. Co mě v tomto ohledu zaujalo, tak bylo například, že nově nalezená zvířata se snaží izolovat od lidí a neposkytují jim nádherné obrovské výběhy, ve kterých by se cítila jako doma, aby pak třeba takový lenochod, když jej vypustí zpět do džungle, mohl zajásat, jakou má najednou svobodu a volnost.

As I mentioned earlier, being from Central Europe, I had never visited a similar animal rescue center before. The Jaguar Rescue Center may be smaller, but with its knowledge and reach, it is definitely one of the most important centers in Costa Rica overall. We thoroughly enjoyed the tour with volunteer Johnny, who shared interesting information about all the animals and the center’s operations in general. The main goal of returning animals to nature fascinates me. JGC releases about 40% of the animals that have passed through their shelter back into the wild. What intrigued me in this regard was, for example, that they try to isolate newly found animals from people and also do not provide them beautiful, huge enclosures where they would feel at home because when such a sloth is released back into the jungle, it rejoices in its newfound freedom and autonomy.

Co mě také velmi zaujalo, bylo upozornění na to, že bychom se neměli dotýkat divokých zvířat nebo se je snažit chytat, i když se s nimi setkáme v divočině. Například jeden druh lenochoda, který nemá zuby, by se mohl vyděsit k smrti, pokud se jej pokusíme chytit, protože není schopen se proti nám sám přirozeně bránit. Proto je důležité, abyste, pokud narazíte na lenochoda u silnice (na Kostarice😃), jej nezkoušeli chytit, ale raději zastavili dopravu, abyste mu zajistili bezpečný přechod přes cestu. Jak říkají ve středisku JRC, důraz by měl být kladen na změnu lidského chování, nikoli na chování zvířat.

What was also interesting was the warning not to touch wild animals or try to catch them, even if we encounter them in the wilderness. For instance, a type of sloth that lacks teeth might become terrified to the point of death if we attempt to catch it, as it’s unable to defend itself against us naturally. Therefore, it’s important that if you encounter a sloth on the road, you shouldn’t try to catch it, but rather stop the traffic to ensure its safe crossing. As they say at the JRC center, emphasis should be placed on changing human behavior, not on animal behavior.

Co mě také velmi potěšilo, je fakt, že Kostarika má nyní zákon proti fotografování s divokými zvířaty. To je velmi pozitivní, protože jsem viděla v Mexiku na turistických místech mnoho lidí, kteří zneužívali opice, ještěry nebo papoušky a nabízeli turistům možnost fotografování se s nimi za poplatek. Takže zde určitě zapomeňte na selfie se zvířaty!

What also pleased me greatly is the fact that Costa Rica now has a law against photographing with wild animals. This is very positive because I have seen in Mexico at tourist spots many people who were exploiting monkeys, lizards, or parrots and offering tourists the opportunity to take photos with them for a fee. So here, definitely forget about taking selfies with animals!

Byla jsem opravdu překvapená tím, jak lidé v tomto centru zacházejí se zvířaty a dávají přednost prevenci škod a všem jejich rozsáhlým znalostem. Centrum však mimo tyto záchranné aktivity také například opravuje elektrické vedení v okolí, aby předešli úrazům divokých zvířat způsobeným elektrickým proudem z vedení. Pořádají také spoustu přednášek a exkurzí nejen pro veřejnost, ale i pro školy, aby rozšiřovali povědomí o těchto problémech. Věřím, že vzdělání je klíčové, pokud chceme přinést pozitivní změny a tohle centrum odvádí rozhodně inspirativní práci.

I was truly impressed by how people at this center handle animals and prioritize damage prevention alongside their extensive knowledge. Apart from these rescue activities, the center also, for example, repairs electrical wiring in the vicinity to prevent injuries caused by electrical currents. They organize numerous lectures and excursions not only for the public but also for schools to raise awareness about all the issues. I believe education is crucial if we want to bring about positive changes, and this center is definitely doing inspiring work.

Během zábavné prohlídky s průvodcem se budete moci pokochat želvami, krokodýlem, papoušky, ocelotem, tukany, opicemi, lenochody a jejich mláďaty (jedním z nich pouze pár týdnů starým), vše doprovázeno křikem opic Howler a ruchem džungle okolo. Tohle místo určitě stojí za návštěvu a všem to doporučuji. Veřejné návštěvy jsou dopoledne a prohlídka je možná v různých jazycích. Lístky se dají koupit online či na místě.

During the enjoyable guided tour, you’ll have the chance to admire turtles, a crocodile, parrots, a toucan, an ocelot, monkeys, sloths, and their babies (one of them just a few weeks old), all accompanied by the howling of howler monkeys and the sounds of the jungle around. This place is definitely worth a visit, and I highly recommend it to everyone. Public visits are in the morning, and the tour is available in various languages. Tickets can be purchased online or on-site.

Jako nezisková organizace tohle centrum funguje z darů a příspěvků a veškeré peníze z prohlídek, suvenýrů a příspěvků jdou přímo na péči o zvířata. Také je možnost přihlásit se do centra jako dobrovolník a strávit třeba měsíc se zvířaty v džungli na tomto krásném místě. Ať už vás zaujalo cokoliv, co dělají nebo věříte mé upřímné recenzi, podpořte prosím tuto skvělou organizaci na odkazu níže.

As a non-profit organization, this center operates on donations and contributions, and all money from tours, souvenirs, and donations goes directly towards caring for the animals. Additionally, there is the opportunity to sign up as a volunteer at the center and spend, for example, a month with the animals in the jungle at this beautiful location. Whatever has caught your interest in what they do, or if you believe in my sincere review, please support this great organization at the link below.

Jaguar Rescue Center

Ann
Ann

Born in the Czech Republic, I spent 4 years in Spain, which is why the Mediterranean Sea holds such a special place in my heart. Fluent in Czech, English, and Spanish, I embrace the lifestyle of a digital nomad, currently traveling across the world. I studied at a classical music conservatory – playing the clarinet. I’m passionate about books, art, mindfulness, and the traditional slow-paced way of life. The night sky, sunsets, and the pleasure of tasty homemade vegetarian food make me excited.

Find me on: Web | Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *