Welcome 2023

New year, fresh breath… How should we experience the start of the new year and how should we make our decisions in the future? Starting the new year could be a positive boost for managing our future and I’m not talking about the loyalty card at the fitness centre. Shall we live in war or in heaven?

Nový rok, nové nadechnutí… Jak bychom měli vnímat příchod nového roku a podle čeho bychom se měli řídit, až se budeme snažit rozhodnout téměř o čemkoliv? Začátek nového roku pro nás může být pozitivním impulsem, jak naložit se svou budoucností. A nemyslím tím jenom permanentku do fitka. Chceme žít ve válce či v ráji?

“Happy” New Year ? / “Šťastný” nový rok ?

Žijeme ve světě, který nám již nějakou dobu doslova prší na hlavu a i když jednu díru zalepíme, vynoří se jich dalších pět. Myslím, že jsme všichni tušili, že tímto způsobem nebudeme moci dále pokračovat, a že budeme muset změnit svoje postoje a hledat nová řešení. Ať už se bavíme o otázkách životního prostředí, ekologii, planetě, zdravotnické / ekonomické nebo energetické krizi, válce, migraci atp. Pravděpodobně nevíme, kde a jak začít.

We live in the world that is raining down on us and when we close a hole, we will discover five more. I think we all knew that we can´t continue in this way and that we need to change our mindset and look for new solutions. It doesn’t matter if we’re talking about our environment, ecology, planet, medical crisis, economic or energy crisis, war, migration, and so on. We probably don’t know where to start.

Často když se s lidmi bavím o těchto tématech, tak se mě ptají, co by pro to měli nebo mohli udělat. Myslím, že je to jednodušší, než si dokážeme představit. Začněme u sebe a jděme příkladem ostatním. Spousta lidí věří tomu, že kdyby vláda zavedla nějaký zákon nebo kdyby vláda zakázala používat tohle a tamto, že to lidi donutí chovat se lépe. Už dávno jsem pochopila, že aby lidi přestali vylovovat oceány nebo vyhazovat plasty do přírody, potřebují raději pochopit, proč to nemají dělat a porozumět problému jako celek. Vědomosti jsou základem pro pochopení a nápravu.

When I talk to people about those issues, they often ask what they can do about them. I think it’s simpler than we can imagine. Start with ourselves and make a living example for others. Many people think that if the government adopted laws or restrictions, people would stop doing so and be forced to live better. I realized that to prevent people from destroying oceans or throwing plastic into nature, they need to understand why they can’t do it or understand this whole problem.
Knowledge is a basis for comprehension and correction.

A tak myslím, že byť některé zákony můžou pomoci, tak stejně tak na druhou stranu mohou rozvinout i mnohdy horší nelegální cesty právě kvůli nedostatku vědomostí a pochopení. Vlády a státní organizace nám často navíc nenabízejí ta nejlepší řešení, ale ta na kterých nejvíce vydělají. Pokud těmto věcem chceme opravdu porozumět, musíme pátrat sami, používat selský rozum a vyměňovat si názory s ostatními. Hledejte a naleznete, klepejte a bude vám otevřeno. Nepodceňujme sílu jedince a tak ještě jednou: Začněme u sebe a jděme příkladem ostatním.

Because of that, I think a certain restriction could help, but it can also cause more people to do it illegally because of a lack of knowledge or understanding. For the most part, the government and some organizations do not provide the best tools, but solutions will make more money. If we truly want to understand this, we need to look for the information alone and talk about these important topics. Look and knock and it shall be open to you. Don’t underestimate the power of one person and, again: Start with ourselves and make a living example for others.

Listen to your heart / Poslouchej své srdce

Znáte ten pocit, když se snažíte rozhodnout, ale v oblasti srdce cítíte tlak a pocit, jako kdyby se mělo vaše srdce rozskočit? Srdce je jako váš životní kompas a pokud něco není vaší cestou, dá vám to jasně najevo. Většinou, když se rozhodneme správně v našich životech, tak to prostě cítíme a víme, že to tak mělo být. A tak když příště nebudete vědět, co máte udělat nebo čemu věřit, neposlouchejte jenom rady ostatních, ale zkuste se uvolnit a pocítit svoje srdce, abyste věděli co máte udělat. Neznamená to, že nebudeme dělat chyby, ale i když je uděláme, tak pro nás byly nezbytné, abychom se něco naučili a byli tam, kde jsme nyní.

Do you know the feeling when you try to make a decision, but in the heart you may feel a certain pressure? You also feel like this could break your heart? The heart is like your living compass and if something is not your path, it will show it to you. Most of the time, when we make the right decision in our lives, we feel it and we know we should have done it. So, the next time you don’t know what to do or who to trust do not listen to other people. Find a quiet place, try to relax and feel your heart to figure out exactly what to do. This doesn’t mean we won’t make mistakes, but when we do, it was necessary for us to learn something and to be where we are right now.

Poslouchejme tedy své srdce a učme se z chyb, které jsme udělali.
Šťastný nový rok vám všem!

Listen to your heart and learn from what we’ve done wrong.
Happy New Year to everybody!

Many thanks for these wonderful 📷photos to Nerea and for the amazing 💄makeup to Elena.

Ann
Ann

Born in the Czech Republic, I spent 4 years in Spain, which is why the Mediterranean Sea holds such a special place in my heart. Fluent in Czech, English, and Spanish, I embrace the lifestyle of a digital nomad, currently traveling across the world. I studied at a classical music conservatory – playing the clarinet. I’m passionate about books, art, mindfulness, and the traditional slow-paced way of life. The night sky, sunsets, and the pleasure of tasty homemade vegetarian food make me excited.

Find me on: Web | Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *