All you need is… in 2021

2020 wasn’t probably the year we expected it to be but maybe it had some significant meaning which we can’t understand now. Who knows? Anyway, you had to apparently change or stop your plans. How to start the new year best? And where to find energy and motivation?

Možná rok 2020 nebyl přesně takový, jaký jsme si ho představovali, ale třeba měl nějaký důležitý význam nebo poslání, které teď nechápeme. Ať už je pravda jakákoliv, pravděpodobně jsme museli pozměnit, přehodnotit či úplně zastavit naše plány. Jak začít v novém roce znovu? A kde vzít všechnu tu sílu a motivaci?

Jednoho dne při pohledu zpět s úžasem zjistíte, že ty těžké roky byly vlastně těmi nejkrásnějšími.
One day in retrospect the years of struggle will strike you as the most beautiful.

Sigmund Freud

Těžké časy nám v životě dávají možnost přehodnotit naše priority a vyhodnotit naše cíle. Většina lidí právě v těchto momentech roste a upíná se na to nejdůležitější – na věci, kterých si normálně ani nevšímáme nebo na činy, které je ještě potřeba vykonat…

Hard times give us an opportunity to reorder our priorities and set up the right goals. Most of the people are growing in these tough moments, and they are following the most important things – the things that we don’t see normally or the deeds which should be done.

Při sledování všech vánočních filmů plných lásky a důležitých momentů v životě jsem si všimla jedné zajímavé věci. Pokud se s pomocí nějaké nadpřirozené bytosti pomohlo ukázat hlavnímu hrdinovi jeho budoucnost a následnou smrt, všichni přehodnotili svůj dosavadní život a začali žít zcela jinak.

When I was watching Christmas movies full of love and meaningful moments, I realized one interesting thing. If some leading character with help of the supernatural being sees his future and his death or funeral. All characters have transformed their lives and they have started to live completely differently.

Žij, jako bys měl zemřít dnes.
Live as if you’ll die today.
James Dean

Ve spoustě starých moudrech snad v každé kultuře po celém světě najdeme ponoukání k tomu, abychom mysleli na svou smrt – ne často, ale abychom si uvědomovali její přítomnost a tím jasněji i naše poslání.

In the many old wise saying or other cultures all around the world there is a hidden temptation of thinking about our death – not often but for discovering its presence and then we can consider more clearly our missions.

Co bychom chtěli, aby tady po nás zůstalo? Jaký má náš život smysl? Kolika lidem můžu pomoct? Jak si představuju sebe za 30 let?

What do you want to leave here? What meaning has your life?
How many people can you help? How do you see yourself in 30 years?

Zodpovězením těchto otázek (nejlépe při krátké meditaci) se vám krásně vybaví vaše opravdové a důležité cíle. Zároveň možná zjistíte, že vaše kariéra či peníze, kterým věnujete takovou pozornost, nejsou možná tak důležité jako ostatní, kterým se skoro vůbec nevěnujete. Nikdy však není pozdě na změnu!

If you answer these questions (better during the short meditation) then you can imagine more clearly your true goals. You can possibly recognize that your career or money – which you are intensely interested in isn’t extremely important as you may think. You can also achieve unusually powerful tasks that should be more significant for you. It’s never too late for a change!

A proto, i když to nezní možná dvakrát pozitivně, přemýšlejte o své smrti krátce, ale nejlépe každý den několik minut. Uvidíte, kolik věcí vám pak bude připadat zbytečných a kolik síly na ty důležité v sobě najdete…

So because of it (despite the fact that it isn’t so optimistic or cool) think about your death shortly – more useful is every day a few minutes. You will see how many things you will consider as worthless and how many hidden extraordinary power you will find in yourself…

Jen to nejlepší do nového roku 2021
Have the best new year 2021

Vaše
Yours

Ann

Ann
Ann

Born in the Czech Republic, I spent 4 years in Spain, which is why the Mediterranean Sea holds such a special place in my heart. Fluent in Czech, English, and Spanish, I embrace the lifestyle of a digital nomad, currently traveling across the world. I studied at a classical music conservatory – playing the clarinet. I’m passionate about books, art, mindfulness, and the traditional slow-paced way of life. The night sky, sunsets, and the pleasure of tasty homemade vegetarian food make me excited.

Find me on: Web | Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *